Drottninggatan 15, 702 10 Örebro

Riskbruk och beroende

RISKBRUK OCH BEROENDE AV ALKOHOL

 

Beroende av alkohol kan se ut på olika sätt och ha olika svårighetsgrad. Riskbruk av alkohol innebär att man dricker på en nivå som ger en ökad risk för hälsoproblem. I Sverige definieras riskbruk som mer än 14 standardglas per vecka för män och mer än 9 standardglas per vecka för kvinnor och/eller minst 5 standardglas för män respektive 4 för kvinnor vid samma tillfälle.

Riskbruk av alkohol och läkemedel kan skapa problem såväl fysiskt som psykiskt och socialt. Att dricka alkohol kan kortsiktigt lindra ångest, oro, nedstämdhet och stress men kan i förlängningen leda till att de känslor man vill dämpa i stället ökar och förvärras. Även andra och mer allvarliga fysiska och psykiska problem kan uppstå till följd av för hög alkoholkonsumtion.

Vid den första kontakten med mig genomförs en individuell kartläggning av problematiken för att bedöma om en behandling kan påbörjas vid mottagningen eller om det är mer lämpligt med annan vårdform som vi då kan hänvisa till. Vid svårare alkoholproblematik, läkemedelsberoende och/eller andra substanser så rekommenderas kontakt med sjukvården eller kommunens beroendevård.

KBT är en av de behandlingsformer som rekommenderas vid alkoholproblem. När KBT används ingår vanligtvis återfallspreventiva inslag med fokus på beroende. Ibland förekommer även brister i sociala färdigheter relaterade till alkoholkonsumtion. Ett viktigt mål är då att hitta nya strategier för att klara av sådana situationer utan att ta till alkohol. Den behandling som erbjuds på KBT Allians sker i enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.

Kontrollerat drickande är en behandling för dig som vill minska din alkoholkonsumtion och återgå till kontrollerat eller måttligt drickande. I behandlingen undersöker vi motivation för förändring, identifierar situationer för problematiskt drickande, övar på måttlighetsstrategier samt undersöker de tillfällen man vill avstå helt från alkohol.