Drottninggatan 15, 702 10 Örebro

Ätstörningar

ÄTSTÖRNINGAR

 

Ätstörning är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser, såsom bulimi, anorexi, hetsätningsstörning och ätstörning utan närmare specifikation. Gemensamt för ätstörningen är ofta en stark rädsla för att gå upp i vikt. Ätstörning innebär att individen har en allvarlig störning i sitt ätbeteende och/eller att personen försöker kontrollera sin vikt. Ätbeteendet kan se olika ut; det kan innebära att äta stora mängder mat för att sedan kräkas upp, extrem bantning eller restriktivt ätande. Gemensamt för de individer som har en ätstörning är att det finns en osäkerhet inför hur och hur mycket de kan äta. Ofta används olika kompensatoriska beteenden kopplat till ätandet, te x fysisk aktivitet, kräkningar, laxering och annan restriktivitet. Vid ätstörning kretsar tankarna i mycket hög utsträckning kring mat, ätande och ibland utseende. Det är också vanligt att vara självkritisk och ställa höga krav på sig själv. När tankarna på mat, ätande och dominerar livet, då det påverkar mående, fysisk hälsa och relationer, kan det handla om en ätstörning.

Jag erbjuder psykologisk behandling för ätstörningar baserad på Christofer Fairburns behandlingsprotokoll (KBT-E), som i första hand riktar sig till personer med bulimi eller hetsätningsproblematik. Vid behandling av ätstörning med KBT görs en grundlig beteendeanalys med fokus på vad som vidmakthåller ätstörningen. Klient och psykoterapeut jobbar tillsammans med  etablering av regelbundna mattider, hävning av kompensation, utmaning av negativa och dysfunktionella tankar, etablering av mer funktionella och hjälpsamma beteenden samt hantering av obehag.

Med hänsyn till ätstörningars komplexitet görs alltid en initial bedömning om behandling kan erbjudas av mig. Vid mer svårartad problematik rekommenderas specialistvård hos någon av de offentliga specialistmottagningarna inom regionen.